ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς άνεργους νέους 18 έως 29 ετών

«Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ), σύμφωνα με: (α) την Πρόσκληση με κωδ. ΑΠΚΟ 10 και Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 5619 της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, (β) την με Α.Π2.4268/19-09-2022 Απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για την Ένταξη της Πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», έχει αναλάβει την υλοποίηση της Πράξης «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση για την Υποστήριξη των Νέων ηλικίας 18-29 στις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης και Ηπείρου» με κωδ. ΟΠΣ 5173952.

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)) και την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ), μέσω του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» στο ΕΣΠΑ 2014-2020. Σκοπός της Πράξης είναι μία ολοκληρωμένη προσπάθεια παρέμβασης μέσω της παροχής υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής & προσανατολισμού, εξειδικευμένης επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης γνώσεων σε 4.157 ωφελούμενους νέους ηλικίας 18-29 ετών, που βρίσκονται εκτός εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης και είναι οικονομικά μη ενεργοί ή άνεργοι (συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων), εγγεγραμμένων στην ΔΥΠΑ και αφορά τις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης και Ηπείρου, ώστε να προωθηθούν στην απασχόληση, στην απόκτηση εργασιακής εμπειρίας (“on the job training”), καθώς και στην Αυτοαπασχόληση. Η στόχευση των δράσεων αφορά 3 τομείς:

- ψηφιακά επαγγέλματα,
- ενέργεια,
- τεχνικά επαγγέλματα

Η υλοποίηση των υπηρεσιών θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 82759/29.08.2022 (Β’ 4581) κοινή υπουργική απόφαση

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ