Η Πράξη αφορά μια ολοκληρωμένη προσπάθεια παρέμβασης μέσω της παροχής υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής & προσανατολισμού, εξειδικευμένης επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης γνώσεων σε 4.157 ωφελούμενους νέους ηλικίας 18-29 ετών ανέργων ωφελούμενων, εγγεγραμμένων στην ΔΥΠΑ και αφορά στις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης και Ηπείρου.

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ), στο πλαίσιο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», έχει αναλάβει ως Δικαιούχος την υλοποίηση της Πράξης «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση για την Υποστήριξη των Νέων ηλικίας 18-29 στις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης και Ηπείρου» με MIS 5173952.

Η Πράξη χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)), και την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ), μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».

Η πράξη υποστηρίζει ενέργειες που σχετίζονται με δυναμικούς τομείς της ελληνικής οικονομίας και τομείς της Εθνικής και Περιφερειακών Στρατηγικών για την Έξυπνη Εξειδίκευση (Αγροδιατροφή, Ενέργεια και Περιβάλλον, Τουρισμός, ΤΠΕ, Βιομηχανία και Μεταποίηση) οι οποίοι μπορούν να συμβάλουν στη δημιουργία βιώσιμης απασχόλησης και την αποτελεσματική αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας.

Η Πράξη αφορά στην παροχή μιας δέσμης συνεκτικών ενεργειών επαγγελματικής συμβουλευτικής & προσανατολισμού, εξειδικευμένης επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίηση των επαγγελματικών γνώσεων, προώθησης στην απασχόληση, προώθησης στην απόκτηση εργασιακή εμπειρίας (“on the job training”) καθώς και προώθησης στην Αυτοαπασχόληση σε 4.157 άνεργων ωφελούμενων νέων, ηλικίας 18-29 ετών. Βασικός στόχος της πράξης είναι η ολοκληρωμένη υποστήριξη σε ανέργους νέους μέσα, από ένα ευρύ πλέγμα δράσεων οι οποίες καλύπτουν συμπληρωματικά διαφορετικές ανάγκες, όπως η ενίσχυση και επικαιροποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων και η άμεση ενίσχυση της επαγγελματικής τους ικανότητας για να ανταπεξέλθουν στις σύγχρονες απαιτήσεις και ανάγκες εξειδίκευσης που δημιουργούν οι νέες τεχνολογικές και παραγωγικές εξελίξεις σε δυναμικά πεδία των τομέων των ψηφιακών επαγγελμάτων, της ενέργειας και των τεχνικών επαγγελμάτων, και η επαγγελματική τους ένταξη στην απασχόληση – αυτοαπασχόληση.

Οι δυνητικά ωφελούμενοι πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Νέοι ηλικίας 18-29 ετών.
 • Να είναι άνεργοι, με ενεργή κάρτα ανεργίας.
 • Να είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής εκπαίδευσης.
 • Να είναι κάτοικοι των περιφερειών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου.

Οι ωφελούμενοι θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα για κάθε ώρα κατάρτισης, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των πέντε ευρώ (5 €/ώρα) (μικτά). Συνεπώς το εκπαιδευτικό επίδομα που θα καταβληθεί προκύπτει από τον τύπο:

Ώρες κατάρτισης που έχει παρακολουθήσει ο ωφελούμενος x 5,00€.

Καταρτιζόμενοι οι οποίοι έχουν υπερβεί τα μέγιστα όρια επιτρεπτών απουσιών (δείτε παρακάτω, Ενότητα «Σύνοψη Γενικών Όρων Υλοποίησης»), δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης, δεν δικαιούνται εκπαιδευτικό επίδομα και δεν τους χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης.

Η Πράξη περιλαμβάνει τις ακόλουθες δράσεις – ενέργειες που θα υλοποιηθούν σε δύο στάδια:

ΣΤΑΔΙΟ Α

ΔΡΑΣΗ Α.1: Παροχή υπηρεσιών Επαγγελματικής Συμβουλευτικής & Προσανατολισμού, που αφορά στην παροχή υπηρεσιών εξατομικευμένης επαγγελματικής συμβουλευτικής υποστήριξης και προσανατολισμού προς τους ωφελούμενους, λαμβάνοντας υπόψη τους τομείς στόχευσης και θα υλοποιηθεί από Συμβούλους μέσω έξι (6) συνεδριών.

ΔΡΑΣΗ Α.2 : Παροχή υπηρεσιών «οριζόντιας» θεωρητικής κατάρτισης (αφορά στην απόκτηση soft skills), μέσω της υλοποίησης προγραμμάτων κατάρτισης διάρκειας 120 ωρών. Μετά την ολοκλήρωση κάθε Προγράμματος κατάρτισης, οι καταρτισθέντες θα συμμετάσχουν υποχρεωτικά σε εξετάσεις Πιστοποίησης.

ΣΤΑΔΙΟ Β

ΔΡΑΣΗ Β.1: Διαδρομή Νο1 - Εξειδικευμένη Επαγγελματική Κατάρτιση για 1.400 ωφελούμενους, που περιλαμβάνει Ενέργειες παρακολούθησης προγράμματος εξειδικευμένης επαγγελματικής κατάρτισης 350 ωρών εκ των οποίων οι 250 αφορούν θεωρητική κατάρτιση και οι 100 πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, καθώς και πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων.

ΔΡΑΣΗ Β.2: Διαδρομή Νο2 - Προώθηση στην Απασχόληση για 1.500 ωφελούμενους, που περιλαμβάνει Ενέργειες συμβουλευτικής υποστήριξης (έξι (6) συνεδρίες) και παρακολούθησης ολιγόωρου προγράμματος κατάρτισης (150 ώρες θεωρητικής κατάρτισης) με στόχο την υποστήριξη της προώθησης των ωφελούμενων στην Απασχόληση στο πλαίσιο των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης (προγράμματα Ν.Θ.Ε.) που υλοποιεί η ΔΥΠΑ. Επίσης, περιλαμβάνει και πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων.

ΔΡΑΣΗ Β.3: Διαδρομή Νο3 - Aπόκτηση εργασιακής εμπειρίας (on the job training) για 400 ωφελούμενους, που περιλαμβάνει Ενέργειες συμβουλευτικής υποστήριξης (έξι (6) συνεδρίες) και παρακολούθησης ολιγόωρου προγράμματος κατάρτισης (150 ώρες θεωρητικής κατάρτισης) με στόχο την προώθηση των ωφελούμενων σε Επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα ή σε φορείς του Δημόσιου και ευρύτερου Δημόσιου τομέα για την πραγματοποίηση on the job training (διακόσιες εξήντα (260) ώρες) και την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας. Επίσης, περιλαμβάνει και πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων.

ΔΡΑΣΗ Β.4: Διαδρομή Νο4 - Προώθηση στην Αυτο-Απασχόληση για 857 ωφελούμενους, που περιλαμβάνει Ενέργειες mentoring (έξι (6) συνεδρίες) και παρακολούθησης προγράμματος κατάρτισης (150 ώρες θεωρητικής κατάρτισης) με στόχο την προώθηση των ωφελούμενων στην Αυτο - Απασχόληση στο πλαίσιο των υλοποιούμενων ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης (προγράμματα Ν.Ε.Ε.) που υλοποιεί η ΔΥΠΑ. Επίσης, περιλαμβάνει και πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων.

Οι ωφελούμενοι που θα συμμετέχουν στην Πράξη θα παρακολουθήσουν αρχικά τις ενέργειες του ΣΤΑΔΙΟΥ Α (κοινές για όλους τους ωφελούμενους). Στη συνέχεια, οι ωφελούμενοι θα επιλέξουν μία από τις τέσσερις δράσεις του ΣΤΑΔΙΟΥ Β την οποία θα παρακολουθήσουν. Οι ωφελούμενοι παρακολουθούν υποχρεωτικά το σύνολο των ενεργειών της Δράσης στην οποία συμμετέχουν.

Πιστοποίηση: αφορά στη συμμετοχή των ωφελούμενων που ολοκλήρωσαν την κατάρτιση σε εξετάσεις πιστοποίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων που απέκτησαν στο θεματικό αντικείμενο που καταρτίσθηκαν. Οι εξετάσεις πιστοποίησης διενεργούνται μετά την ολοκλήρωση κάθε προγράμματος κατάρτισης. Η εξεταστική διαδικασία θα πραγματοποιηθεί είτε σε αίθουσα είτε εξ αποστάσεως μέσω διαδικτυακού συστήματος επιτήρησης, οι προδιαγραφές του οποίου θα έχουν διαπιστευθεί από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης.

Σύνοψη Γενικών Όρων Υλοποίησης

 • Η συμβουλευτική, θεωρητική κατάρτιση και η πρακτική άσκηση θα υλοποιηθούν σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 82759/29-08-2022 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα «Σύστημα Σχεδιασμού και Διαχείρισης της υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων / επιδοτούμενων προγραμμάτων μη τυπικής μάθησης, Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ) και Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Γ.Ε.Ε)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.H Πιστοποίηση των αποκτηθέντων προσόντων / δεξιοτήτων των ωφελουμένων των προγραμμάτων κατάρτισης, μέσω αξιολόγησης των γνώσεων και της ικανότητάς τους, θα παρέχεται με βάση τυποποιημένες διαδικασίες και θα πραγματοποιηθεί από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης προσώπων, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/ IEC 17024 ή τον ΕΟΠΠΕΠ ή μέσω διεθνώς αναγνωρισμένων προϊοντικών πιστοποιήσεων.
 • Κάθε ωφελούμενος μπορεί να συμμετάσχει μία μόνο φορά στο Πρόγραμμα.
 • Η ημερήσια διάρκεια της θεωρητικής κατάρτισης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις έξι (6) ώρες.
 • Η ημερήσια διάρκεια της πρακτικής άσκησης δεν θα υπερβαίνει τις έξι (6) ώρες. Επιτρέπεται η διαλειμματική υλοποίηση της πρακτικής άσκησης, αναλόγως του ωραρίου λειτουργίας των επιχειρήσεων πρακτικής άσκησης.
 • Η ημερήσια εκπαίδευση και πρακτική θα ολοκληρώνεται το αργότερο μέχρι τις 22:00
 • Σε όλα τα ανωτέρω αναφερόμενα χρονικά διαστήματα συμπεριλαμβάνονται και τα διαλείμματα.
 • Δεν επιτρέπεται η θεωρητική κατάρτιση για τα προγράμματα που υλοποιούνται με τη μέθοδο της Συμβατικής /Μικτής κατάρτισης και της σύγχρονης τηλεκατάρτισης τις Κυριακές καθώς και τις επίσημες αργίες.
 • Η συμμετοχή των καταρτιζομένων στο σύνολο των Ενεργειών ανά ΣΤΑΔΙΟ είναι υποχρεωτική, ενώ όποιος καταρτιζόμενος/η δεν ολοκληρώσει το σύνολο των Ενεργειών δε δικαιούται να λάβει εκπαιδευτικό επίδομα.
 • Το σύνολο των καταρτιζόμενων είναι υποχρεωτικό να συμμετάσχει στις προγραμματιζόμενες εξετάσεις πιστοποίησης. Εφόσον απουσιάσει ή αποτύχει στις αρχικώς προγραμματισμένες εξετάσεις θα του δοθεί η δυνατότητα συμμετοχής σε προγραμματισμένες επανεξετάσεις. Κάθε ωφελούμενος έχει δυνατότητα απουσίας μέχρι ποσοστού 10% των συνολικών ωρών κατάρτισης. Ειδικά για τα προγράμματα κατάρτισης στα οποία συμμετέχουν καταρτιζόμενοι οι οποίοι είναι άτομα με αναπηρίες, το ποσοστό επιτρεπτών απουσιών αυξάνεται στο 20% μετά από αιτιολογία και σε συνεννόηση με τον καταρτιζόμενο. Το ίδιο ποσοστό ισχύει για τους καταρτιζόμενους, οι οποίοι κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του προγράμματος έχουν αποδεδειγμένη νοσηλεία σε δημόσιο νοσοκομείο, για τις εγκυμονούσες γυναίκες και για γυναίκες που διανύουν περίοδο λοχείας. Για τις περιπτώσεις αυτές ο υπεύθυνος του φορέα κατάρτισης θα πρέπει να μεσολαβήσει και να βοηθήσει τον ωφελούμενο να καλύψει τη διδακτέα ύλη, για να μπορέσει να παρακολουθήσει απρόσκοπτα τη συνέχεια του προγράμματος. Ωφελούμενοι που έχουν υπερβεί το ως άνω όριο απουσιών δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης, δεν δικαιούνται εκπαιδευτικό επίδομα και δεν τους χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης.
 • Σε περίπτωση που ωφελούμενος δεν συμπληρώσει τον προκαθορισμένο αριθμό ωρών ή υπερβεί τα μέγιστα όρια επιτρεπτών απουσιών, δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης, δεν του χορηγείται βεβαίωση παρακολούθηση και δεν δικαιούται εκπαιδευτικού επιδόματος.
 • Τυχόν απουσίες των καταρτιζόμενων, έως του επιτρεπτού ορίου του 10% επιφέρουν αντίστοιχη μείωση του ύψους του εκπαιδευτικού επιδόματος.

Παρακαλείστε να δείτε αναλυτικά τους όρους υλοποίησης του Προγράμματος και τις υποχρεώσεις ωφελούμενων στην Πρόσκληση Ωφελούμενων εδώ.