«Ολοκληρωμένη Παρέμβαση για την Υποστήριξη των Νέων ηλικίας 18-29 στις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης και Ηπείρου» - MIS 5173952
 Κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης, ο/η ενδιαφερόμενος/η θα πρέπει να υποβάλλει/αναρτά ψηφιακά στις αντίστοιχες θέσεις τα δικαιολογητικά του/της προς τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ), όπως περιγράφονται στην πρόσκληση του έργου.
 Παρακαλούμε συμπληρώστε τα πεδία χρησιμοποιώντας ΚΕΦΑΛΑΙΑ γράμματα.
 Τα πεδία με '' είναι υποχρεωτικά.
 Συμπληρώστε τα ατομικά σας στοιχεία ΑΚΡΙΒΩΣ όπως αναφέρονται στην αστυνομική σας ταυτότητα και άλλα επίσημα έγγραφα.
 Συμπληρώστε τα στοιχεία για το εκπαιδευτικό σας επίπεδο και την εργασιακή σας κατάσταση, σύμφωνα με τα ισχύοντα κατά την υποβολή της αίτησής σας.

1. Στοιχεία Ωφελουμένου

Όνομα  :
 
Επώνυμο  :
 
Πατρώνυμο  :
 
Μητρώνυμο  :
 
Ημ. Γέννησης  :
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
 
Φύλο  :
 
Τηλέφωνο (κινητό)  :
 
Τηλέφωνο (σταθερό) :
διεύθυνση e-Mail  :
   
ΑΜΚΑ  :
 
 
Α.Φ.Μ.  :
 
 
Δ.Ο.Υ.  :
 
Α.Δ.Τ. / Α.Δ.  :
 
Αριθμός Δελτίου Ανεργίας (ΔΥΠΑ)  :
 
Ημ. Έκδοσης Κάρτας Ανεργίας   :
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
 
Αρ. Μητρώου Ασφαλισμένου (Αμ.ΙΚΑ)  :
 
Αρ. τραπεζικού λογαριασμού IBAN  :
 
 
Οικογενειακή κατάσταση  :
 
Αριθμός Τέκνων  :
 

2. Στοιχεία Διεύθυνσης

Διεύθυνση κατοικίας (οδός)  :
 
Διεύθυνση (αριθμός) :
 
Πόλη  :
 
Τ.Κ.  :
 
Περιφέρεια / Περιφεριακή Ενότητα  :
select
 

3. Επιλογή θεματικού αντικειμένου κατάρτισης

3.1 Επιλέξτε τα θεματικά αντικείμενα κατάρτισης ενδιαφέρουν με σειρά προτεραιότητας  :
Κάντε κλικ στα θεματικά αντικείμενα (στα αριστερά) και με δεξί βελάκι () μεταφέρετε το/τα αντικείμενο/α που επιθυμείτε στην λίστα των επιλεγμένων. Χρησιμοποιήστε τα βελάκια (επάνω , κάτω ) προκειμένου να ορίσετε την σειρά προτεραιότητας της επιλογής σας. Χρησιμοποιήστε το κουμπί () ή () για να αφαιρέστε το θεματικό αντικείμενο από τα επιλεγμένα.
Η οριστική επιλογή θεματικού αντικειμένου κατάρτισης θα προκύψει κατά τη φάση συμμετοχής των ωφελούμενων στην Πράξη, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο κεφάλαιο 2.1 «Αντικείμενο Πράξης» της Πρόσκλησης και μετά την ολοκλήρωση του ΣΤΑΔΙΟΥ Α του προγράμματος, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις εκπαιδευτικές ανάγκες του υποψηφίου σε συνδυασμό με τις εκροές της εξατομικευμένης συμβουλευτικής υποστήριξης. Δυνητικά μπορείτε να προεπιλέξετε θεματικά αντικείμενα Δράσεων του ΣΤΑΔΙΟΥ Β, που σας ενδιαφέρουν με σειρά προτεραιότητας Διευκρίνιση: Τα αντικείμενα κατάρτισης «Οργάνωση και λειτουργία σύγχρονης επιχείρησης» και «Επιχειρησιακός Σχεδιασμός – Ανάπτυξη επιχειρηματικής δράσης», συνδέονται με συγκεκριμένη Δράση-Διαδρομή του Σταδίου Β του προγράμματος. Η προεπιλογή αυτή στην αίτηση συμμετοχής δεν είναι δεσμευτική και η οριστική επιλογή της Δράσης θα γίνει με την ολοκλήρωση του Σταδίου Α και εξατομικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη.

Θεματικά αντικείμενα
 • Προχωρημένες Δεξιότητες Χρήσης Λογιστικών Φύλλων (Advanced MS Excel)
 • Προγραμματιστής Βάσεων Δεδομένων
 • Διαχειριστής Βάσεων Δεδομένων
 • Ειδικός Σχεδιασμού Ιστοσελίδων
 • Τεχνικός Ασφάλειας Συστημάτων Πληροφορικής
 • Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Δικτύων
 • Διαχειριστής Δικτύων
 • Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού
 • Αναλυτής Συστημάτων Πληροφορικής (ICT Analyst)
 • Διαχειριστής Συστημάτων Πληροφορικής
 • Προγραμματιστής Ανοιχτού Λογισμικού
 • Ειδικός στη χρήση τεχνικών και εργαλείων STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics)
 • Ειδικός στη συνδυαστική ανάπτυξη περιεχομένου και γλώσσας (Content and Language Integrated Learning-CLIL)
 • Παροχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών μέσω καινοτόμων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιων (Fintech)
 • Παροχή υπηρεσιών και ανάλυσης των οικονομικών της ψηφιακής ασφάλειας (Economics of Cyber Security)
 • Ειδικός στη χρήση Τεχνικών και Εργαλείων Ηλεκτρονικού Εμπορίου (E-Commerce)
 • Social Media Marketing
 • Στέλεχος τμήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
 • Ανανεώσιμες Πηγές Ενεργειας (ΑΠΕ)
 • Κυκλική Οικονομία: το νέο μοντέλο ανάπτυξης, οικονομίας και διαβίωσης
 • Θεσμικό και νομικό πλαίσιο στον τομέα της Ενέργειας - Εξοικονόμηση και διαχείριση ενεργειακών πόρων
 • Τεχνικός λειτουργίας και ελαφριάς συντήρησης χώρων υγειονομικής ταφής απορριμάτων – ΧΥΤΑ
 • Τεχνικός λειτουργίας και ελαφριάς συντήρησης συστημάτων επεξεργασίας λυμάτων – Βιολογικών καθαρισμών
 • Τεχνίτης Φυσικού Αερίου
 • Τεχνικός Ψυκτικών Εγκαταστάσεων
 • Φυσικές καταστροφές - Πρόληψη, διαχείριση και αποκατάσταση
 • Διαχείριση και επεξεργασία αγροτικών και ζωικών αποβλήτων
 • Στέλεχος Οργάνωσης και Διαχείρισης Έργου
 • Στέλεχος Βιομηχανικής Παραγωγής - Τεχνικός Τήρησης Προτύπων και Διαδικασιών Βιομηχανικής Παραγωγής
 • Προγραμματισμός Smart Buildings
 • Ειδικός Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών GIS
 • Σχεδιαστικά Προγράμματα 3D
 • Τεχνικός Συντήρησης Εγκαταστάσεων
 • Τεχνικός συγκολλήσεων και κοπής μετάλλων
 • Τεχνίτης ελασματουργός
 • Τεχνίτης σωληνουργός
 • Τεχνίτης εργαλειομηχανών
 • Τεχνικός Αλουμινοσιδηροκατασκευών
 • Τεχνίτης γενικών Υδραυλικών εργασιών
 • Τεχνίτης Ξυλουργός
 • Τεχνίτης τοποθέτησης ικριωμάτων
 • Οργάνωση και λειτουργία της σύγχρονης επιχείρησης - ΔΡΑΣΗ Β.2
 • Οργάνωση και λειτουργία της σύγχρονης επιχείρησης - ΔΡΑΣΗ Β.3
 • Επιχειρησιακός σχεδιασμός - Ανάπτυξη επιχειρηματικής δράσης
Επιλεγμένα θεματικά αντικείμενα με σειρά προτίμησης
 
3.2 Προτίμηση τρόπου παρακολούθησης θεματικού αντικειμένου κατάρτισης :
Χρησιμοποιήστε τα βελάκια (επάνω ή κάτω ) προκειμένου να ορίσετε την σειρά προτεραιότητας του τρόπου παρακολούθησης (από τον πρώτο έως τον τρίτο)
1ος
2ος
3ος
 • Τηλεκατάρτιση (σύγχρονη και ασύγχρονη τηλε-εκπαίδευση)
 • Μικτή Κατάρτιση (blended learning), συνδυάζοντας τη διά ζώσης διδασκαλία
 • Συμβατική (face to face) κατάρτιση στην τάξη
3.3 Διαθέτετε τους απαραίτητους πόρους (Η/Υ, σύνδεση στο διαδίκτυο, κ.α.) ώστε να παρακολουθήσετε εξ αποστάσεως την κατάρτιση σε περίπτωση που προκρίνει το μοντέλο εξ’ αποστάσεως συμμετοχής σας στη δράση; :
 

4. Μοριοδοτούμενα κριτήρια

4.1 Αριθμός μηνών συνεχούς ανεργίας  :
Εισάγετε τους μήνες ανεργίας όπως αυτοί εμφανίζονται στη Βεβαίωσης Ανεργίας
μήνες
 
4.2 Τύπος εισοδήματος και εισόδημα του φορολογικού έτους 2022  :
Εισόδημα  :
 
4.3 Επίπεδο εκπαίδευσης  :
Να επιλέξετε το υψηλότερο εκπαιδευτικό επίπεδο που έχετε ολοκληρώσει τελευταίο, σύμφωνα με τους τίτλους σπουδών σας
 

6. Αποδοχή όρων

 1. Δηλώνω υπεύθυνα ότι παρέχω, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 9 του Γενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων (Γ.Κ.Π.Δ. /Ε.Ε. 679/2016 καθώς και με τις αντίστοιχες ισχύουσες διατάξεις που αφορούν σε αυτό, κατόπιν της ένταξής του στην εθνική νομοθεσία), τη ρητή συγκατάθεσή μου στον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ), και αποδέχομαι τη συλλογή, επεξεργασία και αποθήκευση των προσωπικών μου δεδομένων, για την εξυπηρέτηση των σκοπών του προγράμματος κατάρτισης, στο οποίο αιτήθηκα τη συμμετοχή μου.
 2. Αποδέχομαι τους όρους συμμετοχής του έργου που αναφέρονται στο πλήρες κείμενο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην πράξη.
 3. Δηλώνω ότι τα δηλωθέντα στοιχεία που έχω συμπληρώσει στην αίτηση είναι αληθή (η αίτηση υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης)
 
Ελέγξτε την ορθότητα των στοιχείων που συμπληρώσατε και εφόσον είναι όλα σωστά, επιλέξτε «Υποβολή» στο κάτω μέρος της οθόνης για να για να καταχωρήσετε την αίτηση και να πάρετε ΚΑΥΑΣ ή πατήστε το κουμπί «Επιστροφή» για να κάνετε διορθώσεις στην αρχική φόρμα υποβολής.
Δικαιολογητικά αίτησης :
- Μεταφορτώστε (upload) τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως αυτά περιγράφονται στην πρόσκληση.
- Κάντε κλικ στο [άνοιγμα]  για να ανοίξετε το κάθε δικαιολογητικό και κλικ στο [Ενημέρωση] για να μεταφορτώστε το αρχείο.
- Εάν κάποιο δικαιολογητικό αφορά σε περισσότερα από ένα αρχεία/έγγραφα, συμπεριλάβετέ τα σε ένα ενιαίο αρχείο zip και μεταφορτώστε το.
- Τα δικαιολογητικά για τα οποία έχετε μεταφορτώσει αρχεία, έχουν επιλεγμένη τη στήλη [Αρχείο].
- Μπορείτε να ανακτήσετε (download) κάθε αρχείο σας κάνοντας κλικ στο .
Κωδ.ΔικαιολογητικόΚατάσταση ελέγχουΠαρατηρήσειςΑρχείοΆνοιγμα
Δεν υπάρχουν εγγραφές